“БЕНКОМЕРС” ООД сключи ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0120-C01

Развитие на управленския капацитет на „БЕНКОМЕРСООД чрез въвеждане на система за планиране и управление на ресурсите /ERP система/

Обща цел на проекта е да допринесе за Развитие на управленския капацитет и растеж на „БЕНКОМЕРС“ ООД, чрез инвестиции във въвеждане на система за планиране и управление на ресурсите /ERP система/.

Специфичните цели на проекта са да увеличим производителността, приходите от продажби и обема на износа на стоки и услуги, реализиран от „БЕНКОМЕРС “ ООД.

Изпълнението на проекта ще ни даде възможност да подобрим управленския капацитет и растеж на „БЕНКОМЕРС “ ООД. Това пряко ще допринесе за повишаване на административния, производствен и технически капацитет, експортния ни потенциал, производителността, приходите от продажби като малко предприятие, в съответствие с основната цел на настоящата процедура. Освен това, използването на съвременни високотехнологични софтуерни решения ще повиши ефективността на производството, което ще е принос към основната цел на Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“, схема „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на ОП ИК за растеж на предприятията.

„БЕНКОМЕРС“ ООД e с дейност „Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води“. Фирмата е една от водещите компании страната и предлага на своите клиенти продукти с високото качество и достъпните цени.

С настоящото проектно предложение „БЕНКОМЕРС“ ООД планира да внедри система за планиране и управление на ресурсите /ERP система/, която ще обхване всички работни процеси в компанията.

Към настоящия момент производствените мощности на „БЕНКОМЕРС“ ООД са натоварени на 100 %. Производственият капацитет на компанията е достигнал пълния си обем. Това налага ръководството на фирмата да намери решение на ситуацията, така че да осигури възможност за удовлетворяване на постоянно установеното нарастващо търсене на продукцията на „БЕНКОМЕРС“ ООД. Ето защо, след извършен анализ и оценка на потребностите на фирмата, се спира на въвеждането на ERP система в производството, която ще оптимизира процесите в предприятието и ще осигури така необходимия, технически, производствен и административен капацитет силно необходими на компанията с оглед постигане на целите ѝ.

Въвеждането на ERP система в предприятието, непосредствено ще доведе до:

– Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта с не по-малко от 20 %.
– Нарастване на нетните приходи от продажби/Обща стойност на проекта с не по-малко от 30%.
– Нарастване на производителността на предприятието вследствие на изпълнението на проекта с не по-малко от 12%.
– Очаквани резултати вследствие на изпълнението на проекта: РАЗВИТ УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА МСП

В „БЕНКОМЕРС“ ООД, чрез въведена ERP система, специално разработена за производството на компанията. Благодарение на внедряването на системата ще бъдат подобрени следните процеси: процес на планиране и вземане на решения, процес на организация на ресурсите, процес на организация на производствения процес, процес на реализация на продуктите и процес на интернационализация на продуктите.

Обща стойност на проекта е 540 000,00лв., от които 321 300,00лв. европейско и  56 700,00лв. национално съфинансиране.