„БЕНКОМЕРС“ ООД, процедура за избор на изпълнител с предмет „Разработване и въвеждане на система за планиране и управление на ресурсите /ERP система/“

Документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“ на бенефициент по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0120-C01 „БЕНКОМЕРС“ ООД, с предмет „Разработване и въвеждане на система за планиране и управление на ресурсите /ERP система/“.

Срок за подаване на оферти 23.06.2017г.

Възложител: „БЕНКОМЕРС“ ООД